20 czerwca, 2012

Pełny respekt

Awers Wielkiej Pieczęci USA
 230 lat temu, 20 czerwca 1782 roku Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził wzór Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych, używanej do potwierdzania autentyczności dokumentów wydawanych przez władze Stanów Zjednoczonych.

 Nazwę tę stosuje się zarówno do określenia pieczęci, będącej w posiadaniu sekretarza stanu USA, jak i bardziej ogólnie, do znajdującego się na niej wizerunku. Ponieważ Stany Zjednoczone nie posiadają tradycyjnego herbu, wizerunek znajdujący się na awersie Wielkiej Pieczęci jest używany nieoficjalnie także w roli herbu, np. na paszportach.

Rewers Wielkiej Pieczęci USA
Przyjrzyjmy się jej przez chwilę. Bielik amerykański z rozpostartymi skrzydłami lewym szponem trzyma 13 strzał, prawym zaś gałązkę oliwną o 13 liściach, co symbolizować ma zdolność Stanów Zjednoczonych do prowadzenia wojen oraz do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Głowa orła zwrócona jest w kierunku gałązki, co ma symbolizować nadrzędność pokoju. Dziobem chwyta motto "E Pluribus Unum" ("Jedno uczynione z wielu") złożoną z 13 liter; nad głową znajduje się nimb z 13 gwiazdami umieszczonymi na niebieskim tle.

Ponadto, na rewersie pieczęci widnieje niedokończona piramida z 13 warstw kamieni, u podstawy której widnieje wypisany rok 1776 (zapisany cyframi rzymskimi). W miejscu, gdzie powinien znajdować się szczyt piramidy widnieje tzw. Oko Opatrzności. Znajdują się tam też dwie łacińskie sentencje złożone z 13 liter: "Annuit Coeptis" ("Bóg spojrzał życzliwie na nasze przedsięwzięcie") oraz "Novus Ordo Seclorum" ("Nowy Porządek Wieków". Awers i rewers Wielkiej Pieczęci spotykamy na banknocie jednodolarowym.

 Znaczenie pieczęci zależy od rangi tego, kogo ona reprezentuje. Nieważne jak wygląda. Są pieczęcie o bardzo dobrej grafice, lecz nikt nie traktuje ich poważnie. Za Wielką Pieczęcią Stanów Zjednoczonych stoi autorytet i potęga największej potęgi militarnej i gospodarczej świata. Takiej pieczęci nie można zlekceważyć!

 Tym bardziej nie można bezkarnie lekceważyć tego, co pochodzi od Boga. Biblia wzywa: Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy: na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją [Jn 6,27].

 Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie! [Mt 17,5] – powiedział Bóg Ojciec do uczniów Jezusa. Nie wolno nam zlekceważyć Syna Bożego. O ileż sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego [Hbr 10,29,31].

 Nie wolno nam także lekceważyć prawdziwych Jego naśladowców, bo oni również noszą na sobie pieczęć Bożą. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego [Ef 1,13–14].

 Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych wzbudza respekt, nawet wśród wrogów USA. Tylko zupełni ignoranci lub szaleńcy wcale się nią nie przejmują. A Wszechmogący Bóg? A odwieczne Słowo Boże? A Chrystus Pan, który nadchodzi, aby osądzić wszystkich mieszkańców ziemi i ustanowić na niej swoje Królestwo?

 Trzeba być człowiekiem chorym psychicznie lub zupełnym dyletantem w rozumieniu świata duchowego, ażeby lekceważyć Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym [Jn 12,47–48].

A ja? Dostrzegam Bożą pieczęć na osobie Jezusa Chrystusa i na Jego prawdziwych naśladowcach, napełnionych Duchem Świętym.  Tobie i Twoim sługom należy się pełny respekt, mój Zbawicielu i Panie!