17 września, 2009

Czy jest jakiś wspólny mianownik?

Dokładnie 70 lat temu Związek Radziecki napadł na Polskę i rozpoczęły się dla naszego narodu okropności reżimu stalinowskiego. Jedną z nich był koszmar przymusowego wysiedlania i deportacji w głąb ZSRR.

Pierwsza deportacja do północnych obwodów Rosji europejskiej, Jakucji, Baszkirii, Kraju Krasnojarskiego i Ałtajskiego, zapoczątkowana 10 lutego 1940 roku, objęła 140 tysięcy osadników wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolejarzy.

Druga deportacja do Kazachstanu, z 13–14 kwietnia 1940 roku, dotyczyła około 61 tysięcy członków rodzin represjonowanych przez NKWD i innych ‘wrogów ustroju’, tzn. urzędników, nauczycieli, sklepikarzy czy policjantów.

Trzecia deportacja na północne obszary Rosji azjatyckiej i europejskiej, z okresu maj – lipiec 1940 roku, objęła około 80 tysięcy uchodźców z Polski Centralnej i Zachodniej, którzy nieświadomi rzeczy uciekli przed Niemcami na wschodnie obszary Polski.

Czwarta fala deportacji do Kraju Krasnojarskiego i Ałtajskiego, Kazachstanu, Nowosybirska oraz dorzecza Katuni i Biji, z okresu maj – czerwiec 1941 roku, to 85 tysięcy inteligentów, pozostałych jeszcze uchodźców, rodzin kolejarzy, rodzin osób aresztowanych przez NKWD w czasie drugiego roku okupacji, wykwalifikowanych robotników oraz rzemieślników.

W sumie, w wyniku masowych deportacji na Wschód trafiło co najmniej 330-400 tysięcy Polaków. Gdy do tego doliczymy osadzonych w więzieniach, obozach pracy przymusowej, jeńców wojennych, ludzi wcielonych do Armii Czerwonej i do grup budowlanych, to można mówić o około 700 tysiącach obywateli RP, którzy w okresie od września 1939 do czerwca 1941 roku dostali się w tryby radzieckich represji. Okropne.

A teraz przenieśmy się w czasy biblijne i spójrzmy na losy Izraela, czyli na naród wybrany i szczególnie umiłowany przez Boga.

W 722 roku przed Chrystusem miała miejsce wielka deportacja Izraelitów do Asyrii. Potem uprowadził król asyryjski Izraelitów do Asyrii i osadził ich tam w Chalach i nad Chaborem, rzeką Gozanu, i w miastach medyjskich, za to, że nie słuchali głosu Pana, Boga swego, i przekroczyli jego przymierze, a tego wszystkiego, co nakazał Mojżesz, sługa Pana, nie słuchali i nie czynili [2Krl 18,11–12].

W 586 roku Judejczycy zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej. I zagarnął do niewoli całe Jeruzalem, wszystkich dostojników i całe rycerstwo, dziesięć tysięcy jeńców oraz wszystkich kowali i ślusarzy; nie pozostał nikt oprócz biedoty spośród prostego ludu. Uprowadził do Babilonu Jehojachina, a także królową matkę i żony króla i jego eunuchów, i możnych kraju uprowadził z Jeruzalemu do Babilonu. Nadto wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy i tysiąc kowali i ślusarzy, całe rycerstwo zdatne do walki, uprowadził król babiloński do niewoli, do Babilonu [2Krl 24,14–16].

Dodajmy, że w 70 roku po narodzeniu Chrystusa, Rzymianie zburzyli Jerozolimę. Oto co kilkadziesiąt lat wcześniej na ten temat powiedział Jezus: A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego [Łk 19,41-44].

Żydzi na całe wieki rozproszyli się po świecie ale i w diasporze nie mieli łatwego życia. Największą tragedią stał się dla nich koszmar Holokaustu w czasie Drugiej Wojny Światowej, który pochłonął około sześć milionów Żydów.

W lutym 2009 roku w Jerozolimie usłyszałem z ust pewnej Żydówki, że to wszystko spotkało Żydów z powodu zlekceważenia przez nich i niedochowania warunków Przymierza, które zawarł Bóg z nimi na Synaju. Jej zdaniem to nieposłuszeństwo Bogu sprowadziło na Żydów te okropności. Czyta Biblię, więc wie co mówi - pomyślałem.

 Za co Pan uczynił tak tej ziemi i temu przybytkowi? Wtedy odpowiedzą: Za to, że opuścili Pana, swojego Boga, który wyprowadził ich ojców z ziemi egipskiej, a przyłączyli się do innych bogów i pokłon im oddawali, i im służyli, za to sprowadził Pan na nich całe to nieszczęście [1Kr 9,8–9].

 A za co takie okropności spotkały nasz naród? Czy ktoś się nad tym zastanawia? Kocham swoją Ojczyznę i czuję się Polakiem, więc chciałbym to zrozumieć. Z Biblii wynika, że nic na świecie nie dzieje się przypadkowo i bez przyczyny. A więc także represje stalinowskie, które dotknęły pokolenia moich dziadków i rodziców, mają jakieś duchowe wytłumaczenie. Tylko jakie?

1 komentarz:

  1. A jakie jest zdanie pastora w związku z pytaniem w ostatnim akapicie?

    OdpowiedzUsuń