09 grudnia, 2011

Antykorupcyjne pytanie

Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Rokrocznie upamiętnia on ratyfikację Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji z grudnia 2003 roku i ma zwiększać świadomość społeczną w tym zakresie.

 Korupcja to żądanie, proponowanie, wręczanie i przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio łapówki, jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści albo obietnicy takiej korzyści. Korupcja oznacza przede wszystkim nadużycie władzy publicznej dla prywatnych korzyści.

 Obszarami najbardziej narażonymi na korupcję jest służba zdrowia, prywatyzacja gospodarki narodowej, gospodarowanie majątkiem publicznym, służba celna, udzielanie koncesji, administracja samorządowa, fundusze celowe i agencje rządowe, administracja skarbowa, dotowanie badań naukowych czy finansowanie partii politycznych.

 Zjawisko korupcji dotyczy nie tylko funkcjonariuszy publicznych i przedstawicieli instytucji samorządowych. Narażone na nią są osoby zatrudnione we wszelkich placówkach dysponujących środkami publicznymi, takich jak np. szpitale, uczelnie, fundacje, przedsiębiorstwa państwowe itp.

 Wprawdzie Polska coraz lepiej radzi sobie ze zwalczaniem korupcji, ale policja wciąż odnotowuje rocznie około 8 tysięcy przestępstw na tle korupcyjnym. Przoduje w tym rankingu zjawisko łapownictwa biernego i czynnego, czyli sprzedajność urzędników i rozmaite sposoby ich przekupywania.

 Najbardziej dotkliwa dla zwykłego Polaka jest korupcja w służbie zdrowia. Przykrość choroby i pragnienie powrotu do zdrowia na tyle nas zmiękczają, że łatwo stajemy się ofiarami ludzi skorumpowanych, którzy należytej opiece lekarskiej i dostępowi do najnowszych osiągnięć medycyny nadali charakter towaru spod lady.

 Dodajmy, że każde zachowanie noszące znamiona przestępstwa korupcyjnego można zgłaszać na bezpłatny numer Centralnego Biura Antykorupcyjnego 800 808 808, czynny przez całą dobę. Można też wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej CBA, napisać maila, albo wybrać się osobiście do siedziby Biura.

 A co na to Biblia? Czy porusza problem korupcji i czy ją zwalcza? Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę [2Mo 23,8]. Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność. O sprawiedliwość, li tylko o sprawiedliwość będziesz zabiegał, abyś zachował życie i utrzymał w posiadaniu ziemię, którą ci da Pan, Bóg twój [5Mo 16,19–20].

 Niestety, pomimo tych oczywistych praw, obraz Izraela, widziany oczyma natchnionego proroka Izajasza, wyglądał następująco: Twoi przewodnicy są buntownikami i wspólnikami złodziei, wszyscy lubią łapówki i gonią za darami, nie wymierzają sprawiedliwości sierocie, a sprawa wdów nie dochodzi przed nich [Iz 1,23].

 Pismo Święte nie tylko wzywa do uczciwego życia. Również zapewnia ludzi prawych, że w każdych okolicznościach mogą spać spokojnie. Kto z nas może przebywać przy ogniu, którzy pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelewie, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach [Iz 33,14–16].

 Podłożem korupcji jest zbytnia pewność siebie i miłość do pieniędzy. Zdarzyć się więc ona może w każdym środowisku. Dlatego Bóg wciąż potrzebuje na ziemi ludzi, którzy, jak prorok Micheasz, powiedzą: Lecz ja jestem pełen siły, ducha Pana, prawa i mocy, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech [Mi 3,8].

Problem korupcji nie omija nawet Kościoła, bo zdaje się, że w nim - z racji domniemanych znajomości w Niebie - przywódców zadufanych i pewnych siebie najwięcej: Jego naczelnicy wymierzają sprawiedliwość  za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę, jego prorocy wieszczą za pieniądze, i na Pana się powołują, mówiąc: Czy nie ma Pana wśród nas? Nie spadnie na nas nieszczęście! [Mi 3,11].

Jak widać, już w starożytnym Izraelu duchowieństwo wykorzystywało swoją pozycję społeczną do osiągania korzyści materialnych. Dziś procederem wybitnie korupcjogennym, chociaż dotyczącym sfery ducha, a więc nieściganym za pomocą świeckiego prawa, jest tzw. udzielanie sakramentów i odpustów, czyli kupczenie darem zbawienia.

 W Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Korupcji trzeba mi porozmyślać nad stanem własnej duszy. Chyba najprostszym sposobem ustrzeżenia się od jakiejkolwiek korupcji jest codzienne życie z pytaniem w sercu: Jak na moim miejscu postąpiłby Jezus?

Trzeba by jednak bliżej poznać Jezusa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz