20 marca, 2011

Dlaczego nie cieszę się z jej przyjazdu

Parę dni temu pisałem o zbliżającej się wizycie Joyce Meyer. Ponieważ wówczas zaledwie wspomniałem o nauce, której jest ona przedstawicielką, pozwalam sobie przywołać dziś swój tekst z 1998 roku, który odpowiada na pytanie, dlaczego nie cieszę się z jej przyjazdu do Polski.

Niebezpieczeństwa doktryny dobrobytu

 "A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie" (Kol 2,4-8).

 Fałszywa nauka, którą zajmiemy się w tym artykule bywa różnie określana. Zależnie od miejsca, odmiany i akcentowania poszczególnych poglądów można się spotkać m.in. z następującymi nazwami: "ruch wiary", "ruch rhema", "doktryna dobrobytu", "teologia sukcesu", "teologia pozytywnego wyznawania" itd.

 Dlaczego na ten temat 

Nie dlatego, że chcę krytykować i osądzać ludzi, którzy tę naukę przyjęli. Występuję przeciwko błędowi, a nie przeciwko ludziom, którzy błąd popełniają. Nie dlatego też, że to wszystko, co Kenneth Hagin i inni jemu podobni ludzie napisali w swoich broszurkach, uważam za niebiblijne i złe. Gdyby potraktować oddzielnie różne dziedziny ich nauczania - to wiele zagadnień zostało prawidłowo przedstawionych. Jednak w praktyce przydatność i prawidłowość czyjejś posługi musi być rozpatrywana całościowo. Liczy się bowiem łączna ocena wszystkiego, a nie poszczególnych części. Można to przyrównać do pojedynczych ocen w ciągu roku szkolnego i oceny końcowej na świadectwie. Jednostkowe oceny pozytywne nie wystarczą, by na koniec dostać piątkę, jeżeli w ciągu całego roku nazbierało się sporo jedynek. Nawiasem mówiąc, przecież niektóre, jak najbardziej biblijne dogmaty rzymsko-katolickie nie czynią prawidłową całej doktryny tego Kościoła.

Nie uważam również, że przeczytanie wyżej wspomnianych broszur stanowi dla kogoś od razu jakieś śmiertelne niebezpieczeństwo. Przeczytanie kilku książek z kręgu światopoglądu materialistycznego w młodości nie uczyniło ze mnie marksisty. Blisko dwadzieścia lat temu przeczytałem niektóre broszury z tego gatunku - zaintrygowały mnie, zastanowiły, ale nie stały się dla mnie podręcznikiem mojej wiary.

Postanowiłem o tym napisać dlatego, by - zgodnie z wezwanie Słowa Bożego - ostrzegać, ażeby to pozornie prawidłowe nauczanie nie stało się normą naszej wiary i pobożności, bowiem taką normą jest, zawsze ma nią pozostać - Pismo Święte!

Napisałem po to, byśmy zdawali sobie sprawę z ciągłego zagrożenia:

 • "Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat" (lJn 4,1).

 • "Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki" (2Ko 11,13-15).

 • "Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której w Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną Jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między w wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet spomiędzy was mych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie..." (Dz 20,28-31).

 • "Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych" (Mt 24,24).

 Jak widać z zacytowanych wyżej fragmentów Pisma, natchnieni Duchem Świętym pisarze Nowego Testamentu, nasi bracia w Chrystusie i poprzednicy w wierze, ostrzegli nas przed duchowym niebezpieczeństwem i nie wolno nam zlekceważyć tego ostrzeżenia!

Nie zajmiemy się wszystkimi szczegółami i kierunkami tej nauki, bowiem najpierw musielibyśmy poczynić szereg wyjaśnień z dziedziny psychologii, parapsychologii, alchemii umysłu, a nawet okultyzmu i szamanizmu, ażeby nasze rozważania mogły być klarowne. Rozmiar i charakter tego opracowania nie pozwalają sięgać aż tak głęboko. Zajmiemy się więc jedynie zwięzłym przedstawieniem stanowiska Biblii w kluczowych dziedzinach, w których następuje owe "uwiedzenie chrześcijaństwa" .

 Wyznawanie

Wyznanie ust, gr. homologeo, znaczy: mówić to samo, zgadzać się z kimś lub z czymś. Wyznanie chrześcijańskie polega na tym, że mówimy dokładnie to, co mówi Bóg odnośnie różnych sytuacji, postaci, spraw tego świata, szatana i nas samych. Jan Chrzciciel złożył wyznanie, bo powiedział, że nie jest Chrystusem (Jn 1,20). Członkowie Rady nie "wyznali", bo ukrywali to, co działo się w ich sercu, bojąc się konsekwencji (Jn 12,42).

Wyznajemy Chrystusa, jesteśmy Jego wyznawcami, gdy zgadzamy się z Nim, gdy mówimy dokładnie to, co On mówi. Innymi słowy: nasze wyznanie - to zgodzenie się z treścią Słowa Bożego. "Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania" (Hbr 5,14).

Nasza wolność, poczucie bezpieczeństwa, zwycięstwo - tkwią w osobie Zbawiciela! Wszystko to jest zależne od osoby Zbawiciela, a nie od słów, które na ten temat wypowiadamy. Ten, kto ma realną społeczność z Bogiem i żyje dla Niego, w chwili ataku diabła nie musi nadrabiać miną, powtarzać określonych zwrotów jak zaklęć, by diabeł odstąpił. "Przeciwstawcie mu się mocni w wierze" (lPt 5,9). Gorzej, gdy wierzącemu brakuje tej pewności wiary wówczas musi nadrabiać słowami, by tak jak Papkin z "Zemsty" Aleksandra Fredry wywrzeć wrażenie, że się nie boi.

Ruch wiary przenosi akcent z suwerennego Boga na usta człowieka i czyni pozytywne wyznawanie tajemnicą sukcesu. Człowiek, jego usta stają się ośrodkiem mocy. Podobnie jak dla rzymsko-katolika Kościół jest bogiem, a dla sekty "Dzieci Bożych" Miłość jest bogiem, tak dla wyznawców tej nauki Moc stała się bogiem. "Cud jest w twoich ustach" - głoszą hasła tej doktryny.

Na marginesie warto zrobić tutaj uwagę, że swego czasu Pan złoży zaskakujące wyznanie: "W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem (gr. homologeo): Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie" (Mt 7,22-23).

 Niedomagania i dolegliwości ciała 

Objawiony w Piśmie Świętym Boży plan zbawienia obejmuje całego ducha, duszę i ciało człowieka (por. lTs 5,23). Podstawowym warunkiem tego zbawienia jest wiara w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, w Jego śmierć za nasze grzechy i zmartwychwstanie, dla naszego usprawiedliwienia. To zbawienie jest procesem trwającym przez całe nasze życie i stopniowo obejmującym całego człowieka.

W klasycznym ujęciu tego procesu powiada się, że już zostaliśmy zbawieni w naszym duchu, teraz jesteśmy zbawiani w naszej duszy i będziemy zbawieni także w ciele, gdy nastąpi zmartwychwstanie wierzących. Teraz więc Boże zbawienie nie objęło w pełni naszych ciał. Pan Jezus, apostołowie i inni mężowie Boży dokonywali cudów uzdrowienia, aby przekonać ludzi, że Bóg ma moc wszystko odmienić, także dotknąć człowieka w sensie fizycznym. Każdy dzisiejszy, rzeczywisty cud uzdrowienia jest zapowiedzią tego fantastycznego finału, kiedy "to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność" (IKo 15,54). Wtedy to, całkowicie i w odniesieniu do każdego wierzącego wypełni się proroctwo: "a jego ranami jesteśmy uleczeni" (lz 53,12).

Słowa te, mówiące o czynności już dokonanej (co jest bardzo podkreślane przez ludzi z ruchu wiary) wskazują na Boże "teraz". To, co u Boga jest, co trwa, z ludzkiego punktu widzenia musi się dopiero urzeczywistnić, urealnić w określonym czasie. Mamy już tego przebłyski w pojedynczych aktach uzdrowienia, a całkowicie te słowa wypełnią się przy Zmartwychwstaniu Kościoła i obejmą wszystkie dolegliwości wierzących żyjących we wszystkich epokach. W innym przypadku, jaki sens miałoby Słowo Boże z Rz 8,22-24: "Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi?"

Nowy Testament nie stawia też tak sprawy, że każda choroba - to jakiś demon zniewalający ciało. Przyjmując takie założenie musielibyśmy stwierdzić, że apostoł Paweł, Tymoteusz, Trofim i inni mężowie Boży wczesnego Kościoła, cierpiący na jakąkolwiek chorobę, byli opętani przez demona. To zaś, że św. Paweł zalecał Tymoteuszowi trochę wina, a nie wypędzenie demona choroby żołądka, świadczy, że sam był demonicznie związany?

Oczywiste, że byłyby to całkowicie absurdalne stwierdzenia. Jednak ta kłamliwa nauka poleca uporczywie powtarzać: "W imieniu Pana Jezusa Chrystusa używam władzy nad moim ciałem. Choroby i dolegliwości nie pozwalam wam pozostawać w mym ciele. To ciało, ten dom należy do Boga. Ono jest świątynią Bożą. Szatanie, nie masz prawa wkraczać do Bożej własności. Teraz idź precz. Opuść moje ciało. Mam władzę nad tobą. Wiem o tym, ty wiesz o tym i Bóg to wie!" Analizując to "wyznanie" można zapytać: Co szatan robi w świątyni Bożej? Jak się tam znalazł, jeśli jest to świątynia Boża? Albo też: Jaki sens ma informowanie tych, którzy są w pełni poinformowani?

Chcę wyraźnie podkreślić: Wierzę w Boże uzdrowienie ciała. Sam jestem naocznym świadkiem cudu uzdrowienia mojej matki w wyniku gorącej, prostej modlitwy rodziny (wielka rana jątrząca się od miesięcy zginęła w ciągu jednej nocy nie pozostawiając po sobie blizny). Ale to nie nasze wyznawanie stało się tajemnicą tego uzdrowienia. Bóg po prostu odpowiedział na ufną prośbę matki z gromadką dzieci.
 "Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego" (1Jn 3,21-22). Otrzymamy, o cokolwiek prosić, a nie co "wyznawać" będziemy.

 Wizje

Bóg daje wizje. Szczepan, Korneliusz, Apostołowie Piotr, Paweł i Jan - oto nowotestamentowi mężowie Boży, którzy mieli wizje. Bóg tego daru nie zawęził tylko do okresu wczesnego Kościoła, ale chce nim obdarzać wierzących wszystkich czasów. Potrzebujemy wizji od Boga! Niebezpieczna jest jednak taka sytuacja, gdy wierzący, nie mogąc się doczekać wizji od Boga, sam zaczyna ją tworzyć. Wysilając swoją wyobraźnię i umysł, tworzy własny obraz, jego zdaniem, dobrej przyszłości.

Jeden ze zwolenników tzw. wizualizacji głosi: "Jeżeli nie wyobrażasz sobie w swoim sercu tego, czego pragniesz, nie może to się stać dla ciebie rzeczywistością. Nauczyliśmy naszych ludzi jak wyobrażać sobie sukces. Przez wizualizację i marzenia możesz wykluć swoją przyszłość". Wizualizacja nie jest czymś nowym w dziejach ludzkości. W świecie okultystycznym znana jest od bardzo dawna i stosowana z dużym powodzeniem.

Zaufanie Bogu nie polega jednak na tym, że tworzymy sobie własną wizję przyszłości. Raczej przedstawiamy Bogu swoje pragnienia i oczekujemy na Jego odpowiedź, bo On daje często dużo więcej niż jesteśmy w stanie pomyśleć i nieraz może nas mile zaskoczyć. "Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy, Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen" (Ef 3,20-21).

Tworzenie własnej wizji, wyobrażanie sobie sukcesu i "wykluwanie" z tych wyobrażeń swojej przyszłości, może wprawdzie okazać się skuteczne, ale "wykluta" w ten sposób przyszłość nie tylko, że może zawęzić Boże zamiary co do naszego życia, ale także może poprowadzić nas w niewłaściwym kierunku.

 Podstawowe przyczyny zbłądzenia

 1. Oddzielenie krzyża Chrystusa od zmartwychwstania. Naśladowanie Chrystusa, droga za Nim, to codzienny krzyż, śmierć dla świata, umieranie starego człowieka i przebijające się zza chmur słońce zwycięstwa - czyli zmartwychwstanie!

Wiadomo, że przeakcentowanie krzyża prowadzi do ascezy, ślubów ubóstwa, dewocyjnych wysiłków, które nie mają znaczenia w oczach Bożych. Jednakże istnieje także druga skrajność: położenie akcentu na samym zmartwychwstaniu, polegające na chęci oglądania już w doczesności tego, co w pełni można będzie oglądać dopiero po dniu zmartwychwstania. "Jezus nie głosił ubóstwa" - usłyszałem niedawno z ust organizatora pewnej konferencji dla chrześcijańskich biznesmenów.

Oto typowe podejście ludzi z tych kręgów do Ewangelii. Widzą to, co się im podoba. Bo przecież w innym przypadku nie można podczas lektury Ewangelii nie zauważyć, że ubóstwo i poprzestawanie na małym cechowało Jezusa od Jego narodzin aż po śmierć. A On głosił tak, jak żył i żył zgodnie z tym, co głosił.
 Krzyż i zmartwychwstanie spotykają się w osobie Jezusa i tak samo muszą spotykać się w życiu każdego Jego naśladowcy, wprowadzając w ten sposób do jego życia konieczną równowagę.

 2. Brak umiejętności znalezienia swojego miejsca w procesie zazębiania się "starego" z "nowym". Już i jeszcze nie! Oto tajemnica nie dla każdego dostępna. Już jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich (Ef 2,6) i jeszcze nie, bo mamy szukać tego co w górze (Kol 3,l), a nie musielibyśmy szukać, gdybyśmy już to oglądali. Ten, kto uprze się, by (jak najbardziej na postawie litery Słowa Bożego) wszystko traktować za już dokonane i spełnione, siebie i innych wprowadza w niepotrzebne napięcie i rozterki, które dla niektórych kończą się zupełnym odejściem od wiary. Dopiero gdy uczciwie i całościowo spojrzymy na poselstwo Biblii, dostrzegamy ten właściwy dla siebie punkt pomiędzy „już” i „jeszcze nie” i możemy zachować pewność tego „już” pomimo, że „jeszcze nie”. Doktryna dobrobytu każe wszystko traktować i domagać się „już”, a wszelkie „jeszcze nie” obciąża piętnem niedowiarstwa.

 Łowienie w cudzym stawie 

 Ludzie z kręgów "doktryny dobrobytu" (ang. prosperity teaching), zasadniczo rzecz ujmując, nie koncentrują się na ewangelizowaniu ludzi nie zbawionych, tylko upodobali sobie członków różnych zborów i denominacji, i ich bombardują zaproszeniami na swoje konferencje i wykłady. Ich działalność nie tyle polega na doprowadzaniu innych do uczniostwa, co bardziej na pociąganiu uczniów za sobą (tych, którzy już są uczniami Pana, najczęściej bardzo gorliwymi i pragnącymi dalszego wzrostu). Przed taką działalnością ostrzegał św. Paweł starszych zboru w Efezie "Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą" (Dz 20,30).

 Niebezpieczeństwa

Doktryna dobrobytu, jak każda inna fałszywa nauka, zakłóca lokalną pracę Pańską, wprowadza niepokój, napięcie i antagonizmy pomiędzy braci, a nieraz doprowadza do rozbicia zborów, co stało się w wielu miastach Polski.

Dużo większym niebezpieczeństwem tej nauki jest to, że skupiając uwagę wierzących na sprawach doczesnej pomyślności (zdrowia fizycznego, dostatku materialnego i świetnego samopoczucia), przygotowuje diabłu łatwy łup na czasy ucisku w postaci tysięcy ludzi wierzących, którzy wręcz programowo, wiarę w Boga kojarzą z dobrym życiem (ściślej: obfitym życiem). Gdy przyjdzie ucisk, niedostatek i cierpienie, diabłu będzie bardzo łatwo zachwiać tak rozumianym i ukształtowanym chrześcijaństwem.

Najbardziej jednak gorzkim owocem doktryny dobrobytu jest to, że ostatecznie prowadzi ona tysiące szczerych, gorliwych i aktywnych chrześcijan do rozczarowania i odejścia od Boga już teraz. Mechanizm jest następujący: Gdy te pięknie brzmiące, hasłowe nauczanie o wyznawaniu sukcesu, zwycięstwa i wizualizowaniu przyszłości okazuje się w czyimś życiu mało skuteczne, wówczas nauczyciele "ruchu wiary" uświadamiają mu, że problem tkwi w jego niedostatecznej wierze.

 "Oświecony" w ten sposób chrześcijanin (ale już pod presją ułomności swojej wiary) zaczyna tę wiarę doskonalić poprzez słuchanie mnóstwa wykładów, post, wyjazdy na kolejne konferencje, (oczywiście, byłoby najlepiej, gdyby poszedł do jednej z ich szkół i tam naprawdę wzrósł w wierze!), zakup serii wykładów video, a przynajmniej audio itd. Ktoś musi przecież za to zapłacić, by ktoś inny z kolei mógł pochwalić się, jak bardzo Bóg zaczął dawać mu obfitość w życiu, gdy zaczął wyznawać i głosić tę pomyślność.

I kiedy w życiu tak nauczanego, szeregowego wierzącego, pomimo jego usilnych starań, by wejść na taki sam poziom wiary (czytaj: dobrobytu) nic specjalnie się nie zmienia, odchodzi rozczarowany, mając gdzieś głęboko w sercu myśl, że Bóg go zawiódł. I jest bardzo trudno go potem przekonać, że to nie Bóg zawiódł, tylko fałszywi nauczyciele go zwiedli.

Oto dlaczego wzywam każdego wierzącego z naszego środowiska zborowego, aby był ostrożny i nie brał za dobrą monetę każdej wręczonej mu książki czy kasety. Tak naprawdę to tylko Pismo Święte ma pieczęć Bożą i stanowi całkowicie zdrowy i dobry pokarm!

Oto dlaczego przestrzegam przed "ruchem wiary", pomimo tego, że jego nauczyciele tak dokładnie "trafiają w sedno" naszych oczekiwań i pragnień i tak przyjemnie się ich słucha!

 Oto dlaczego proszę: Czytajmy przede wszystkim Biblię, słuchajmy zdrowej nauki, badajmy naukę w świetle całego Pisma, zwłaszcza nauki i życia Pana Jezusa i apostołów! "Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat" (1Jn 4,1).

 Lipiec 1998 roku

25 komentarzy:

 1. Dziękuję za ten wpis - to mądre i wyważone słowa, nie atakują nikogo,lecz polemizują z nauką, która jak widać powraca z nową siłą. A już myślałem, że ten "American Dream" mieliśmy już za sobą. Polecam obejrzeć: http://www.youtube.com/watch?v=kO5X6D-yyGU&feature=fvst

  OdpowiedzUsuń
 2. Ja również dziękuję za ten wpis. Dzisiaj na nabożeństwie u nas też padła ta kwestia, że już w czasach apostołów byli ludzie wypaczający prawdy biblijne... A co dopiero mówić o naszych czasach. Ja wszystkiego nie wiem i nie twierdzę, że już znam wszystko i wszystko rozumiem, dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za ten wpis. Pozdrawiam serdecznie :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Czasem mam wrażenie, że moje pragnienie, by "ciche i spokojne życie wieść we wszelkiej pobożności i uczciwości" (1Tm 2:2) zupełnie nie przystaje do "współczesnej wizji chrześcijaństwa". I zastanawiam się czy to ze mną coś nie w porządku? ;)

  Dziękuję za te słowa.

  OdpowiedzUsuń
 4. D. Hunt -ciekawe wykłady na temat new age,okultyzmu,wizualizacji przenikających do chrześcijaństwa .

  http://www.tiqva.pl/multimedia/181-powrot-do-biblijnego-chrzecijastwa-cz1-

  http://www.tiqva.pl/multimedia/183-powrot-do-biblijnego-chrzecijastwa-cz3

  OdpowiedzUsuń
 5. Brawo za odwagę-dodałbym jeszcze kwestię zjawiska samego w sobie. Czy to w swiecie protestanckim czy katolickim (np.pogrzeb papierza)ludzie są przygotowywani na wielką, spektakularną postać (Obj. wspomina, że nawet będzie czynić cuda). Lokalny zbór czy pastor - to za mało (żeby nie powiedzieć "wiocha":)) Liczą się ci medialni. A skoro wszyscy ich słuchają - spróbuj sie wychylić!? (jeszcze raz "brawo"). Wiara, jak dla mnie, jest ściśle związana z pokorą - pastorzy muszą karcić grzech. Natomiast te "gwiazdy" często łechcą nasze ego, nasza próżność. Działają bardziej na zasadzie reklamy towaru (wielkie usta z Objawienia) niż ogłaszania Bozych wyroków - pozdrawiam - Zbigniew Miksa

  OdpowiedzUsuń
 6. Dziekuje Pastorze za ten wpis, dużo uświadamia i jest dla mnie odpowiedzią na wiele moich pytań.
  Pozdrawiam A.Zablocka

  OdpowiedzUsuń
 7. Doświadczyłem martwej, religijnej wiary w kościele katolickim i protestanckim, gdzie liczyła się forma i różne obrządki.
  Rozpadło się moje życie i odrzyłem właśnie poprzez ruch charyzmatyczny.
  Teraz żyję z Bogiem doświadczając go na codzień i mógłbym wiele pisać odnośnie tzw. ruchu wiary ale sami poczytajcie kiedy Jezus uzdrawiał co mówił o wierze.

  OdpowiedzUsuń
 8. chwała Panu za ciebie bracie... może niektórzy rozczarowani Bogiem, byli członkowie "kościołów sukcesu" to przeczytają i coś zrozumieją... ja sam pochodzę z takiego rozbitego koscioła.. to było jakies 15lat temu... Centrum Biblijne w W-wie... bardzo trafny artykuł. Tak 3maj i śmiało mów co Pan ci kładzie na serce. Pan jest z Tobą. Shalom :-)

  Michal Mazur

  OdpowiedzUsuń
 9. Bardzo ciekawy artykuł. Wyważony i trafiony. W tym wszystkim warto by wspomnieć, że oprócz dwóch skrajnych poglądów - ewangelii sukcesu i teologii ubóstwa znajduje się trzecia, ta wyważona, teologia odpowiedzialności. Głosi ona naukę o szafarstwie, czyli zarządzaniu Bożymi dobrami, czyli tym co posiadamy, oraz podarowanym nam przez Boga życiem (należącym też do Boga). Nie wyklucza ona sukcesu, wszakże w ramach tego co należy do Boga, co Jemu służy i jest na Jego chwałę. Nie wyklucza też ubóstwa, które może nas wiele nauczyć, lecz może też być oznaką niegospodarności i niedbalstwa. Podobnie i ze zdrowiem, o które się dba lub nie, a także wszystkimi innymi sprawami. Najważniejszym w tym wszystkim jest to, czy to co robimy i to kim jesteśmy jest poddane Bożej woli. Została ona nam objawiona przede wszystkim w Piśmie Świętym, następnie zaś przez słowo prorocze, wizje, czy po prostu obserwację okoliczności życia. Widzę wielu Chrześcijan, jak zza przeciwległych barykad ewangelii prosperity i ewangelii anty-prosperity, obrzucają się wzajemnymi oskarżeniami, co nie przynosi chluby Kościołowi i imieniu Chrystusa. Pragnąłbym dziś widzieć zdrowe, wyważone nauczanie, solidnie ugruntowane w Piśmie Świętym, które dając zdrowe i mocne korzenie wiary pozwala przetrwać wichry pokrętnych nauk, a nawet huragany trendów kościelnych i ruchów "za" czy też "anty". Bóg z Wami.

  Bogumił Lewandowski

  OdpowiedzUsuń
 10. A mnie ten artykuł nie podoba się, bo od teologii może się w głowie zakręcić. „Litera zabija, Duch ożywia” .
  Wiem jedno, że gdybym ten artykuł przeczytała na przełomie roku 2001/02 gdy zachorowałam na bardzo złośliwego raka, to by mnie już tu na tej ziemi nie było.
  To co przedstawiasz Pastorze w swoim długim wywodzie zabija wiarę a „bez wiary nie można podobać się Bogu”...
  Jezus głosił proste rzeczy i tylko ludzie o prostych, miękkich i szczerych sercach, którzy przyjęli tę „głupią naukę” doświadczali żywego Boga. I tak jest po dziś dzień.
  Ja bardzo cieszę się z przyjazdu J. Meyer, czytam jej książki, w których zawarte jest czyste Słowo Boże, bo czy w książce czy w Biblii jest ono zacytowane ma tę samą moc – objawione przez Ducha Świętego.
  P.S Dzięki kazaniom (na podstawie Słowa Bożego) zawartym w książkach K. Hagina mogłam wiele lat temu uwierzyć, że Bóg ma dla mnie pełne uzdrowienie i nie zawiodłam się. Dlatego proszę aby na tego Sługę Bożego oraz innych radykalnie głoszących Słowo nie „psioczyć”, bo można zgorszyć tych maluczkich, którzy dopiero rodzą się do Królestwa. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 11. W istocie, wiele zamętu wokoło przyjazdu J. Meyer. Czytając jej publikacje i słuchając jej kazań przekonuję się jednak, że nie ma w jej nauczaniu jakiejś rażącej herezji, czy zwodzicielstwa, ale płynie szerokim nurtem moc Ducha, pełnia zachęty i pokrzepienia dla zwykłych ludzi. Mam wrażenie, że jest to "wydarte" światu, zawłaszczone zresztą psychologiczne zrozumienie prawdziwych potrzeb życiowych człowieka w świetle Słowa Bożego i prowadzenia Ducha Świętego. Krytykują to zwykle osoby, które same nie zapoznały się z kazaniami i książkami J. Meyer, a jedynie zasłyszeli, że jest powiązana z Ruchem Wiary. Jak na razie widzę tylko to, co jest zdrowym nauczaniem pełnym zachęty, a nie widzę niebiblijnych, sprzecznych z Duchem Chrystusowym nauk. Co wy na to?

  Pozdrawiam, Bogumił Lewandowski.

  OdpowiedzUsuń
 12. Uważam,że osoba piszące ten artykuł nie zna działalności i nauczania Joyce Meyer. Zamiast tracić czas na elokwentne wywody szczerze wierzący chrześcijanie powinni jednoczyć się i pomagać wdowom, sierotom, samotnym, słabym, skrzywdzonym i chorym ludziom tak jak chciał tego Jezus.To robi Joyce i inne współpracujące z nia tego typu organizacje. Zapoznajcie sie z LSAD, Hand of Hope, Hookers for Jesus etc.Po owocach poznaje się drzewo.Zamiast popisów elokwencji potrzeba nam jedności i wzajemnej służby. Zamiast krytykowania osób i działalności,które niosą innym pomoc duchową,materialna i pocieszenie potrzeba Jedności, nie podziałów.Joyce nie uczy "sukcesu i dobrobytu",mówiąc często, o dłuuuuuuuuuuugim cierpieniu, które jednak na końcu przyniesie nam dobre owoce,pod postacią uleczonych relacji,wlasnych zranień itp. Dłuuuuugie cierpienie to sprawdzian naszej wiary i oddania Bogu.Ona a tym mówi. Ja oglądam,czytam i słucham jej od wielu lat i jestem bardzo wzmocniona jej nauką.Polecam wszystkim jej książki i program.
  Pozdrawiam,
  Dorota

  OdpowiedzUsuń
 13. Osoba pisząca artykuł oparła swoje stanowisko w tej sprawie dokładnie na podstawie słów Słowa Bożego.Tu nie jest potrzebna dokładna znajomość działalności tej pani ; takich działalności jest pełno w świecie nas otaczającym.Ważne jest czy to jest zgodne z Biblią a tu jest pewne że NIE. bRATMarian którego osobiście nie znam przekazuje tu na swoim blogu wiele cennych uwag. i bardzo dobrze to Pan JEZUS daje mu odwagę i potrzebne słowo w dzisiejszych czasach .Dzięki Bogu . Wiera

  OdpowiedzUsuń
 14. Dziekuje za ten artykul.Za pisanie prawdy.God bless you!Sylwia.

  OdpowiedzUsuń
 15. Ta pani ciekawą szarlatanerie poleca w swoich programach :(

  "Nauki Szatańskie cz.3 Homeopatia, Akupunktura, Chiropraktyka"

  https://www.youtube.com/watch?v=MUyJqJUdkNk

  OdpowiedzUsuń
 16. jesli kto jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamieniem w Joyce bracie,,,

  OdpowiedzUsuń
 17. Nasze poznanie jest cząstkowe. Miłość buduje. Badajmy Pisma czy tak się sprawy mają.

  OdpowiedzUsuń
 18. Jakie polecacie inne kobiety w wymiarze międzynarodowym głoszące Słowo ? Podajcie mi kilka nazwisk i namiary. Krystyna Melita.

  ezdraszki.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 19. Ponowię prośbę: podajcie namiary na kobiety głoszące Słowo w wymiarze międzynarodowym.

  OdpowiedzUsuń
 20. Gdyby nie znalazła słuchaczy nie mogłaby nauczać. Ale widocznie ludziom coś odpowiada w nauczaniu tej kobiety skoro jej słuchają. Ja nie słuchałabym kobiety z męską fryzurą i w spodniach usiłującą nauczyc mnie prawdy o Bogu. Nauczanie ludzi o Bogu nawet nie pasuje do kobiety.

  OdpowiedzUsuń
 21. Z męską fryzurą ??? Czy Joyce Meyer ma męską fryzurę ?

  Można się 'czepiać' treści, jakie przekazuje, nawet (ale już mniej) stylu w jakim to robi, ale fryzury????? spodni???? No dobrze, że chociaż dekolty są bardzo kobiece, szczególnie te głębokie... ehhh...

  OdpowiedzUsuń