04 kwietnia, 2023

Nieczystość

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą [Mt 5,8]. Temat czystości przewija się przez całą Biblię. Przede wszystkim chodzi o czystość w sensie moralnym, czystość umysłu i serca, chociaż o czystość fizyczną też dbać należy. Bożym sposobem na tę czystość jest krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, (która) oczyszcza nas od wszelkiego grzechu [1Jn 1,7]. Oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą [Hbr 10,22] możemy pięknie żyć, każdego dnia służąc Bogu i przynosząc Mu chwałę. 

Przeciwieństwem czystości jest akatharsia - tj. nieczystość, zmaza, zepsucie. Biblia mówi, że dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie [Tt 1,15]. Dlaczego ludzie stali się moralnie nieczyści? Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy; dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen [Rz 1,21-25]. 

Nieczystość jest powszechnym grzechem, powiązanym z szeregiem bezbożnych uczynków, często będąc ich podłożem. Innymi słowy, wielu grzechów nigdy byśmy nie popełnili, gdybyśmy mieli czyste serce i myśli. Jezus w czasie swojej publicznej służby poruszał problem nieczystości i niejeden raz rozprawił się z duchem nieczystym. Dlatego też nauka apostolska wzywa nas do wielkiej uważności w tym temacie i zerwania z wszelką nieczystością. Po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu [Rz 6,19].

Syn Boży złożył ofiarę ze swojego ciała i krwi, aby zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej i przywrócić nam moralną czystość. Za kilka dni w domu modlitwy podczas Wieczerzy Pańskiej będziemy wspominać ten wielki akt łaski Bożej. Uczcijmy naszego Pana Jezusa Chrystusa i w ten sposób, że będziemy stronić od wszystkiego, co duchowo jest nieczyste, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia [1Ts 4,7].

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz